جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نقشه مراکز تحت پوشش اینترنت پرسرعت صبانت

مناطق تحت پوشش اینترنت پرسرعت +ADSL2 صبانت

اینترنت پرسرعت ADSL در مناطقی که با رنگ سبز نمایش داده شده به طور کامل به مشترکین ارائه و در مناطقی که با رنگ خاکستری مشخص شده در آینده نزدیک تحت پوشش قرار می گیرند.
چنانچه منطقه محل سکونت شما، تحت پوشش صبانت نمی باشد می توانید از سرویس وایرلس فوق پرسرعت و یا پهنای باند صبانت استفاده نمایید