جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نرم افزار پشتیبانی

مشـترکین همواره به عـنوان سـرمایه صبانت محسـوب می شوند. به طوری که مشـتری مـداری محور کلیه فعالیت هـای این شـرکت و یکی از بنیادی ترین اصـول حاکم بر فعالیت هـای این مجموعـه می باشـد. از این رو واحد پشـتیبانی صبانت در راسـتای توسعه این اصل مهم و در تعـاملی بیشتر با کاربران خود اقدام به طراحی و سـاخت نرم افزار همراه پشتیبان نموده است. هدف از طراحی این نرم افزار افزایش سـطح دانش و اطلاعات کاربر در حوزه اینترنت، و همچنین حل مشکل توسط خود کاربران می باشد تا ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، نیاز به تماس با واحد پشتیبانی را کاهش یابد.
برای دانلود نرم افزار پشتیبانی صبانت کلیک کنید.